Harlow

14 tekstów – auto­rem jest Har­low.

Szósty mój zmysł to miłość.
Dzień w dzień przechadzając się po mieście szu­kam Je­go w bluz­ce w pas­ki, którą tak dob­rze so­bie zapamiętałam.
Dzień w dzień szu­kam wszędzie za­pachu je­go per­fum które tak chamsko [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 13 fiszek • 9 czerwca 2010, 20:58

dotknąć nieba...

Wzniosłam się w górę. Było to niez­wykle pros­te, wys­tar­czyło chcieć, no i może trochę po­ruszać ręka­mi. Płynęłam w po­wiet­rzu jak­by w wodzie, od­pychałam się no­gami. Wiatr przy­jem­nie gładził mo­je włosy, głas­kał twarz. [...] — czytaj całość

opowiadanie • 25 lutego 2010, 15:42

Czy to właśnie jest gra­nica między ser­cem a ro­zumem? Gdy jed­no dyk­tu­je, że "nie, ja go wca­le nie chcę, tyl­ko go lu­bię", a dru­gie "w grun­cie rzeczy, nie mogłabym chcieć ni­kogo lepszego"... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 7 lutego 2010, 20:31

O przeszłości się nie za­pomi­na, ona tworzy nas ta­kimi, ja­kimi jes­teśmy te­raz- lep­szy­mi bo uczy­my się na błędach. Przeszłość jest jedną z tych rzeczy, z który­mi się nie wal­czy, a z który­mi na­leży się pogodzić. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 14 stycznia 2010, 15:16

Wo­lałabym być Twoim cho­mikiem i roz­ba­wiać Cię biegając po tu­nelach w klat­ce, przy­naj­mniej mogłabym codzien­nie na Ciebie pat­rzeć. Nie pot­rze­ba mi słów, wys­tar­czy że Cię kocham. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 19 grudnia 2009, 21:01

- Jes­teś szczęśliwy?
- Tak.
- Bo wiesz, chciałabym swoim egois­tycznym chce­niem zbu­dować two­je szczęście od no­wa. Każdym swoim sta­raniem, ce­giełka po ce­giełce tworzyć ra­dość i miłe wspom­nienia na czarną godzinę. Cza­sem trze­ba jed­nak wzmoc­nić fundamenty. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 12 grudnia 2009, 01:09

- Jes­teś moim nar­ko­tykiem. Z nałoga­mi po­win­no się kończyć- po­wie­działeś i w tej przyk­rej sce­nerii za­kończy­liśmy nasz związek.
Dob­rze, po­myślałam, jeśli ma cię to uszczęśli­wić, to roz­stańmy się.
Błąkałeś się przez okrągły rok sam, pod­czas gdy ja zna­lazłam szczęście w in­nym chłopcu.
- Nar­ko­man zaw­sze po­zos­ta­nie nar­ko­manem- po­wie­działeś ja­kiś czas później.
- Tym ra­zem to ja wy­bieram- od­po­wie­działam i odeszłam. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 3 grudnia 2009, 16:55

Two­ja miłość jest jak mo­nolog, nie umiesz kochać bezinteresownie. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 30 listopada 2009, 15:49

Chciałabym jed­nym słowem odzwier­cied­lić każdą po­jedyn­czą chwilę spędzoną z Tobą. Nie ważne czy była zła czy dob­ra w skut­kach. Liczy się tyl­ko to, że ko­jarzyłabym so­bie z jed­nym wy­razem całe zdarze­nie: Ciebie- [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 8 fiszek • 28 listopada 2009, 00:19

Ser­ce? To tyl­ko narząd pom­pujący krew, dzięki które­mu żyje­my. Miłość jest gdzieś głębiej... 

myśl • 27 listopada 2009, 16:24

Harlow

Wybaczcie wszystkie ckliwe myśli, ale są to moje myśli i najwyraźniej chciałam je zapisać.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Harlow

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność